Polityka prywatności

Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
1. Cele, zakres i podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych:
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. Katarzyna Rożnowska ul. Parkowa, nr 6, 81-549a Gdynia, zwana dalej Gabinetem, przetwarza Państwa dane osobowe w celu udzielania Państwu świadczeń zdrowotnych i wypełnienia ciążących na nim obowiązków prawnych w tym zakresie, a także prawnie uzasadnionych interesów Administratora (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO). W pozostałych przypadkach podstawą przetwarzania jest udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Gabinet przetwarza Państwa dane w następujących celach wynikających z ciążących na nim prawnych obowiązków, a wynikających z przepisów regulujących udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym zwłaszcza ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta:
a) prowadzenia, przechowywania i udostępniania Państwu dokumentacji medycznej zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
b) ustalenia Państwa tożsamości, przed udzieleniem świadczeń zdrowotnych,
2. Cele, w których Gabinet może przetwarzać dane z uwagi na prawnie uzasadnione interesy to:
a) zapewnienie kontaktu z Państwem, informowanie Państwa o zarezerwowanych wizytach lekarskich, ich potwierdzeniu lub odwołaniu oraz w innych sprawach związanych z udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi,
b) zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Gabinetu,
c) współpraca z zewnętrznymi kontrahentami i partnerami, w zakresie w jakim działania te nie naruszą tajemnicy lekarskiej,
d) gdy znajdzie to zastosowanie, cele związane z prowadzeniem postępowań spornych przez Gabinet oraz postępowań przed organami władzy publicznej,
e) prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej.
Podanie przez Państwa danych osobowych stanowi wymóg prawny, niezbędny do udzielania świadczeń zdrowotnych, wynikający w szczególności z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W zakresie nieobjętym przepisami prawnymi podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora wskazanych powyżej, a także wykonania umowy z Państwem o ile ma to zastosowanie.
Brak podania przez Państwa danych osobowych może stanowić przeszkodę lub uniemożliwić udzielanie Państwu świadczeń zdrowotnych przez Gabinet.
3. Odbiorcy danych osobowych :
W toku normalnego prowadzenia działalności Gabinet, może przekazywać Państwa dane osobowe do zewnętrznych odbiorców (z zachowaniem wszelkich wymogów zapewnienia ich bezpieczeństwa wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, a także obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej), gdy jest to niezbędne w udzielaniu Państwu świadczeń zdrowotnych, procesach biznesowych, zapewnieniu wysokiej jakości świadczenia usług, a także spełnienia ciążących na Gabinecie obowiązkach prawnych. Powyższe obejmuje następujące kategorie odbiorców danych:
a) pracownicy/współpracownicy Gabinetu,
b) partnerzy, kontrahenci Gabinetu (np. dostawcy usług prawnych i rachunkowych, dostawcy usług laboratoryjnych),
c) organy władzy publicznej, NFZ, ZUS.
4. Czas przetwarzania danych :
Państwa dane przetwarzane są przez okres niezbędny do wypełnienia celów opisanych
w niniejszej informacji powyżej tzn. w celu udzielania świadczeń zdrowotnych, a po ich zakończeniu przez okres wymagany przepisami prawa lub niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora.
5. Procesy przekazywania danych poza EOG lub do organizacji międzynarodowych :
Państwa dane nie będą przekazywane do podmiotów mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
6. Przysługujące Państwu prawa :
W związku z ochroną Państwa danych osobowych przysługuje Państwu szereg praw wynikających z przepisów RODO. Należą do nich:
1. Prawo do sprostowania danych, gdyby okazało się, że przetwarzane dane są niepoprawne,
2. Prawo dostępu do swoich danych, w tym do uzyskania ich kopii oraz informacji
o procesach przetwarzania,
3. Prawo do żądania usunięcia danych osobowych, w przypadkach określonych przepisami RODO,
4. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych,
5. Prawo do przenoszenia tych danych, które przekazali Państwo Gabinetowi,
6. Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w razie uznania, że procesy przetwarzania danych osobowych przez Gabinet naruszają prawo.
W razie skorzystania z jednego z przysługujących Państwu praw, Gabinet, dołoży wszelkich starań i podejmie niezbędne działania w celu ich realizacji.
7. Postanowienia końcowe :
Mamy nadzieję, że przedstawiona informacja pomogła Państwu zapoznać się i zrozumieć procesy przetwarzania danych osobowych przez Gabinet. Dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia ich zgodności z przepisami prawa i najlepszymi standardami, gwarantującymi ochronę Państwa prywatności, praw i wolności.
W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych, prosimy o kontakt z lekarzem.

W gabinecie zostaną Państwo poproszeni o podpisanie zgody na przetwarzanie Państwa danych. Zgodnie z zawartymi informacjami w powyższej klauzuli informacyjnej.